Stora nyheter i tävlingsbestämmelserna från 1/9 - Svensk Fäktning

Stora nyheter i tävlingsbestämmelserna från 1/9

Svenska Fäktförbundets Tävlingskommitté (TK) har fastställt nya Tävlingsbestämmelser (TB) att gälla från 2022-09-01. (Se PDF på länkad sida)

Bland annat upphör några undantag från fäktreglementet.

Tävlingsarrangörer uppmanas att tydligt avlysa vilka ytor som enbart är för fäktare och domare samt bör ha ett system där ledare som ska agera coach vid pisten är ackrediterade.

Vidare införs från 1/9 en domarlicens för varje säsong som kommer att kosta 100 kr och vid svenska mästerskap får enbart licensierade domare döma.

En större förändring vad gäller domarförsörjning

TK gör i princip varje år en översyn av tävlingsbestämmelserna. Inför säsongen 2022-23 införs några mer omfattande förändringar som tar sin utgångspunkt i Svensk Fäktnings strategi.

Obligatoriet upphör för arrangörer av SM-tävlingar att nyttja det pliktdomarsystem med fastställd domartrappa och fastställd nivå på pliktdomarböter. Istället inför möjligheten för arrangör att ta ut en tillkommande domaravgift för varje startande.

Formellt berör detta enbart SM-tävlingar men det är inte osannolikt att det nya systemet kommer att bli normerande för andra tävlingar, precis som pliktdomarsystemet blivit över åren.

Bakgrund

Förslagen har sin grund i Svensk Fäktnings strategiska fokusområde ”Växa och behålla”. För detta fokusområde gäller måste vinna-matchen ”Fler föreningar med ett attraktivt erbjudande till fäktare av alla kategorier – elit och bredd”. Flera av förslagen kopplar också naturligt till måste vinna-matchen ”Få alla i Svensk Fäktning att leva våra värderingar”.

Utgångspunkten blir följande strategiska initiativ (SI) som finns beskrivna i Svenska Fäktförbundets verksamhetsplan för 2022:

SI 1.5      Hur vidareutvecklar vi det nationella tävlingssystemet?
SI 1.6      Hur säkrar vi svensk fäktnings försörjning av kompetenta domare på̊ alla nivåer?
SI 4.1      Hur stärker vi svensk fäktnings värderingar och gör dem till en naturlig del av vår kultur?

Utifrån dessa SI behandlas följande frågor:

  • Ett långsiktigt stabilt domarsystem för våra tävlingar som säkrar god bedömning
  • Välkomnande och trygga tävlingar som innebär att tävlingssystemet innebär ett stöd för föreningarna i deras utvecklingsarbete med att skapa ett attraktivt erbjudande till fäktare av alla kategorier.


Det är inte osannolikt att det kommer att behövas vissa justeringar och tillägg när systemet prövas i praktiken men det är Tävlingskommitténs och Domar-kommissionens övertygelse att förändringar är nödvändiga och att status quo inte är ett alternativ.

Pliktdomarsystemet vid vägs ände

Det nuvarande domarsystemet växte fram efter millennieskiftet och innebar en omfattande reform. Systemet bygger på de två fundamenten domarutbildning samt ett pliktdomarsystem.

Utbildnings- och examinationssystemet för domare ingår inte i Tävlingsbestämmelserna (TB) utan fastställs i särskilda domarbestämmelser. Systemet har från och med 2022 genomgått omfattande förändringar. Resultatet från det första halvåret indikerar en kraftig ökning av antalet utbildade domare och genom att utbildningen nu centraliserats säkerställs en hög genomgående utbildningsnivå. Att utbildningssystemet för domare fungerar bra är en förutsättning för att det ska vara möjligt att reformera domarsystemet i övrigt.

Pliktdomarsystemet regleras däremot i TB. Systemet har inneburit att tävlingsdeltagarnas föreningar är ansvariga för att för att tillhandahålla domare enligt en ”pliktdomartrappa” med en pliktdomarbot à 2.000 kr per utebliven pliktdomardag från föreningen.

Det domarförsörjningssystem som beskrivs i TB är obligatoriskt enbart för SM-tävlingar. I praktiken har det emellertid visat sig att domarsystemet i TB blivit mycket normerande för tävlingsarrangörer, inte minst när det gäller barn- och ungdomstävlingar.

Det har varit tydligt att för svenska senior- och veterantävlingar har pliktdomarsystemet alltid varit mindre lämpligt. Arrangörer av denna typ av tävlingar har på olika sätt försökt hitta alternativa lösningar för att rekrytera domare.  

Successivt har svagheter visat sig i systemet. Dessa berörde organisation, finansiering och rekrytering av domare. Under de senaste åren har det varit uppenbart att pliktdomarsystemet fungerat allt sämre och missnöjet har växt. Antalet aktiva domare har minskat och i flera föreningar är antalet domare inte i balans med antalet tävlingsaktiva fäktare.

I vissa föreningar gjorde man ett mer eller mindre medvetet val att inte bedriva någon egen domarverksamhet utan löste problemet genom att köpa in andra föreningars domare eller genom att betala pliktdomarböter.

Ansvaret har fallit allt tyngre på tävlingsarrangörerna att rekrytera ersättningsdomare med hjälp av de pliktdomarböter som föreningarna betalat. Denna uppgift har blivit allt svårare eftersom antalet tillgängliga domare fallit och kostnaderna varit höga.

Pliktdomarsystemet har medfört en ökande frustration hos såväl arrangörer som kämpat i motvind som hos deltagande föreningar som haft höga kostnader för domarsystemet men trots detta inte kunnat räkna med en tillfredsställande domarnivå.

Sammanfattningsvis är det uppenbart att systemet för domarförsörjning behöver reformeras grundligt och att nya vägar behöver prövas för att säkerställa en motiverad domarkår.

De domare som dömer ffa. i barn- och ungdomsfäktning är en viktig del i utbildningen av fäktare och ska erbjuda ett åldersanpassat pedagogiskt stöd. Det är väsentligt att domarna förstår och kan hantera den uppgift som de har för att tävlingar ska bli en viktig komponent i fäktarens utveckling.

Domarna behöver också hantera de ovillkorliga uppgift som idrotten numera har att hindra alla typer av kränkningar, övergrepp och andra otillåtna handlingar mot omyndiga, dels att i alla sammanhang svara upp mot alla rimliga krav på delaktighet och respektfullt bemötande.

Reformerad utbildning

Svenska Fäktförbundet övertar ansvaret för genomförande av all domarutbildning i Sverige genom Domarkommissionen. Utbildningen sker huvudsakligen på distans med hjälp av digitala utbildningstillfällen. På detta sätt säkerställs att:

  • Domarutbildningen blir mer tillgänglig över hela landet
  • Nivån på utbildning och examinationer blir enhetlig
  • Domarutbildningen genomförs på sabel, florett och värja
  • Domarkommissionen får en direkt relation till samtliga fäktdomare redan från början

Kostnaderna för domarutbildningen bärs fortsatt huvudsakligen av föreningarna. Under 2022 subventionerar SvFF domarutbildning utifrån det stora behovet av nya domare men detta stöd kommer successivt att minska.

Ansvaret för domarutbildningen innebär att SvFF:s domarkommission gör ett stort åtagande att årligen hantera en omfattande utbildningsinsats.

Pliktsystem ersätts av ersättningssystem

SvFF tar bort det nuvarande pliktdomarsystemet för svenska mästerskap från TB och ersätter det med ett åtagande för arrangören att rekrytera domare mot arvode. Som kompensation får arrangören möjlighet att ta ut en extra domaravgift på 500 kr per deltagare.

Förslaget innebär att

  • Alla deltagare bidrar solidariskt till kostnaden för bedömning i tävlingen. Tidigare har deltagare från föreningar med maximalt fyra deltagare i tävlingen inte haft några kostnader för domare
  • Arrangören får ett större ansvar men också betydligt större kontroll över domarsituationen på tävlingen vilket ger en möjlighet att arbeta med att öka kvalitén i tävlingen genom god bedömning
  • Villkoren för domare tydliggörs och blir enhetliga vilket torde innebära att domaruppdraget blir mer attraktivt
  • Att SvFF:s domarkommission får möjlighet att inta en tydligare roll gentemot den enskilde domaren och genom ändamålsenlig återkoppling och vidareutbildningar kan stärka den enskilde domarens motivation och engagemang i fäktsporten.

Det ska understrykas att de bestämmelser som ges i TB enbart är obligatoriska för SM-arrangörer. För andra tävlingar har arrangören möjlighet att välja andra metoder, inklusive att fortsätta med ett pliktdomarsystem. Reglerna förväntas dock successivt ha en normerande inverkan även för domarförsörjningen av andra tävlingar.

Domarens arbetsmiljö och trygg miljö för barn och ungdomar

Som ett första steg i arbetet med att säkra en god arbetsmiljö för domaren och skapa bättre förutsättningar för en trygg miljö för alla fäktare, i synnerhet barn och ungdomar införs en rekommendation om fysiska avgränsningar för att begränsa det antalet personer och förhindra obehöriga från att vistas i närheten av pisten. Ett sådant system ger också möjlighet att avvisa de individer med ackreditering som inte följer reglerna.

Inledningsvis kan avgränsningar ske med den utrustning som finns i många idrottshallar: innebandysarg, barriärer för till exempel bordtennis eller bänkar.

Införande av domarlicens

En särskild domarlicens införs från och med kommande säsong. Avsikten är att skapa en tydlig struktur för det svenska domarregistret och ge förutsättningar för en rationell administration av domarsystemet. Licensavgiften är satt till 100 kr per säsong och intäkterna kommer att användas för att stärka domarverksamheten inom Svensk Fäktning.

Svenska Fäktförbundets Tävlingskommitté
Ordförande Mats Svensson [email protected]


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?