Information från valberedningen i SvFF

Valberedningen har kontaktat alla föreningar och SDF i enlighet med stadgarna och meddelat utgångspunkterna för sitt arbete. Senast den 3 januari ska nomineringar till styrelsen ha inkommit i enlighet med SvFF:s stadgar (se nedan). Nuläget ser ut såhär:

Ordförande Otto Drakenberg: kandiderar till den kommande mandatperioden (ett år)

Ana Valero-Collantes: kandiderar till den kommande mandatperioden (två år)

Cecilia Werner: har inte lämnat besked

Patrik Joelsson: kandiderar till den kommande mandatperioden (två år)

Orvar Jönsson: har avböjt omval

Förutom ovanstående ledamöter skall ersättningsnominering göras för följande ledamöter på ett år

Jonas Thunberg (mandattid 2017-19): Lämnat styrelsen i samband med anställning på förbundet

Lennart Åström (mandattid 2017-19) Meddelat att han vill avgå på årsmötet 2018

Mer info

Kontakta valberedningen via e-post: valberedning@fencing.se

Se den nuvarande styrelsens och valberedningens sammansättning här: http://www.fencing.se/kontakt/styrelse/

Svenska Fäktförbundets årsmöte äger rum söndagen den 4 mars på Bosön, Lidingö.

Svenska Fäktförbundets stadgar

§ 4.3

FörslagsrättSDF och föreningarna ska senast två månader före förbundsmötet till valberedningen avge sina eventuella förslag på personer för valen under § 3.5 16 – 18.

Valberedningen ska härefter senast en månad före förbundsmötet tillställa SDF, föreningarna och kansliet sitt förslag jämte uppgift på samtliga förslag som valberedningen har tagit emot.

Valberedningen bör sträva efter jämn könstillhörighet samt geografisk spridning bland styrelsens ledamöter och suppleanter.