Remiss: Jämlikhet och jämställdhet inom Svenska Fäktförbundet

Styrelsen utsåg den 20 april 2015 en arbetsgrupp, som skulle lämna förslag till hur jämställdhetsarbetet kan förbättras inom Svenska Fäktförbundet. Arbetsgruppen har följande sammansättning

Lars Liljegren,  förbundsordförande (sammankallande)
Christian Edling, f.d. förbundsstyrelseledamot
Anna-Maja Hellberg,  Djurgårdens IF FF
Johan de Jong Skierus,  FFF
Vendela Runold,  FFF

Arbetsgruppen har valt att i denna korta rapport ge sin syn på hur arbetet för jämlikhet och jämställdhet kan förbättras. Det är arbetsgruppens bestämda uppfattning, att själva arbetet med remissen, med det samtal om attityder m.m. som då kan komma till stånd, är väl så viktigt som olika förslags detaljer.

I verksamhetsplanen för 2016, som antogs av förbundsmötet den 6 mars 2016 fanns följande formulering:

”Arbetsgruppen avser att under våren 2016 lämna en rapport över hur arbetet för jämlikhet och jämställdhet kan bli bättre. Avsikten är att denna rapport ska kunna bidra till en bra diskussion om jämlikhet och jämställdhet i Svenska Fäktförbundet.

Styrelsen kommer att skicka denna rapport på remiss till SDF och föreningar under början av hösten 2016 för att till förbundsmötet 2017 återkomma med förslag som förbättrar jämlikhet och jämställdhet.

En ny enkät om jämställdheten genomförs under hösten 2016, och jämförelser görs med resultatet från enkäten 2014.

Styrelsen vädjar till samtliga föreningar och SDF att under återstoden av 2016 och inför årsmöten 2017 kraftfullt arbeta för att föreningsstyrelserna får minst 40 procent av vartdera könet, och att valberedningarna, utöver ordföranden, kommer att innehålla lika antal kvinnor och män.”

Styrelsen uppmanar nu Svenska Fäktförbundets föreningar att på olika sätt få uppmärksamhet på rapportens ämnen och frågor t.ex. på styrelsemöten eller på föräldraträffar.

Som bilaga finns ett antal frågor, som vi hoppas att föreningarna besvarar och skickar in till lars@fencing.se senast den 30 november 2016.

Styrelsen kommer efter remissen att ta ställning till vilka förslag som ska lämnas till förbundsmötet i mars 2017.

Stockholm den 11 juni 2016.

SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET

Styrelsen

Se rapporten nedan i pdf-format men också i wordformat för att underlätta besvarandet av frågorna.