Remiss: Växa och behålla – Förbundsutvecklingsstrategi för Svensk Fäktning 2020-28

Vilka är utmaningarna som Svensk Fäktning står inför under de kommande åren? Hur ska målsättningarna om fler föreningar och fäktare i Strategi 2028 bli verklighet? Var ligger vägvalen?

Styrelsen i Svenska Fäktförbundet beslutade i november 2019 att bjuda in föreningar och SDF inom förbundet att besvara en remiss på det strategiska dokumentet ”Växa och behålla – Förbundsutvecklingsstrategi för Svensk Fäktning 2020-28”. Även enskilda personer är välkomna att lämna remissynpunkter.

Remissmaterialet kan laddas ned via länken i slutet av denna artikel.

Remissen innehåller en sammanfattning av den kartläggning och analys som genomförts under 2018 och 2019 inom ramen för det strategiska fokusområdet ”Växa och behålla” som årsmötet fastställde i strategin ”Den största lilla fäktnationen i världen” 2018. Centrala teman är

 • Föreningsutveckling
 • Utbildningssystem
 • Tävlingssystem
 • Omvärldsanalys

Remissen kan besvaras i fritt format via e-post till info@fencing.se. Skriv gärna ”Remissvar Växa och behålla” i ämnesraden.

En annan möjlighet är att enbart eller delvis besvara remissen via det formulär som finns tillgängligt via denna länk: 

https://sv.surveymonkey.com/r/DH6ZHHC

Remissvaren ska ha inkommit senast 15 augusti 2020.

Bakgrund

Sedan Svenska Fäktförbundets årsmöte antog den nya strategin med visionen ”Den största lilla fäktnationen i världen” har en fördjupad studie genomförts av vad som är känt om fäktningen i Sverige, föreningarna, fäktarna samt  om förhållanden i omvärlden. Arbetet med kartläggning och analys har gradvis kommit att påverka vilka prioriteringar som gjorts i Svensk Fäktförbundets verksamhetsplaner när det gäller insatser inom föreningsutveckling och utbildning. 

Stöd till verksamheten har givits av RF som 2017 beviljade stimulansstöd till framtagande av föreningsutvecklingsstrategi och utbildningsplan och som dessutom bidragit med processtöd och rådgivning..

Slutsatsen av kartläggningen är att Svensk Fäktning behöver hitta lösningar på andra utmaningar än de som traditionellt gäller för att överleva på sikt. Erbjudandet till de aktiva förbättras genom att kvalitén på den dagliga verksamheten som når ”vanliga” aktivaökar, engagemanget måste stärkas och graden av professionalisering sannolikt ökas. Om vi inte hittar lösningar som gör att antalet föreningar och utövare  stiger markant i jämförelse med dagens situation kan vi inte räkna med att kunna sitta i orubbat bo utifrån dagens situation utan det kommer att bli svårare och svårare att upprätthålla verksamheten på alla nivåer. 

Frågorna blir många i detta sammanhang och de är svåra att svara på. För att nämna några:

 • Var ska våra ideella ledare hitta glädjen och tillfredsställelsen så att de vill fortsätta eller öka sitt engagemang? Vad är nyckeln till att få fler att inleda en ledargärning inom fäktsporten?
 • Hur ser vi till att välutbildade, kompetenta fäkttränare kan leva på sitt arbete? 
 • Är fäktning bara den olympiska fäktningen som organiseras av FIE? Borde vi inte vara öppna för att det kommer nya former av vår idrott? Flera andra fäktförbund har införlivat olika former av ljussvärdsfäktning i sin verksamhet. I Sverige finns det föreningar som bedriver denna idrott men som saknar tillhörighet inom idrottsrörelsen.
 • Hur höjer vi statusen på vuxenfäktning så att de som möter fäktningen som vuxna nybörjare känner sig lika välkomna som de som kommer från barn- och ungdomsfäktningen? 
 • Hur viktigt är det med geografisk spridning? Betyder det något att vara en nationell idrott och ha föreningar i stora delar av landet?
 • Varför är sedan nästan 50 år tillbaka relationen sådan att minst sju av tio svenska fäktare är män medan till exempel italiensk fäktning har lika många män som kvinnor bland utövarna?
 • På vilket sätt kan vi få de unga fäktare som inte vill eller kan satsa på en elitkarriär att känna sig sedda, uppskattade och välkomna så att fler fortsätter och bidrar med allt det kunnande och den skicklighet de erövrat?

Budskapet i ”Växa och behålla” är att Svensk Fäktning står inför viktiga vägval. Avsikten med remissen är att ge alla som är engagerade och har ett hjärta för fäktsporten möjlighet att ge  synpunkter och perspektiv på innehållet och bidra med förslag på  alternativa eller bättre lösningar än de som föreslås. Alla inspel kommer att fångas upp och tas med inför fortsatta diskussioner och samtalen behöver pågå samtidigt som vi var och en på sitt håll, i föreningar och förbund, provar nya möjliga lösningar.