Uppdaterade riktlinjer för minskad risk för smittspridning vid fäkttävlingar

Svenska Fäktförbundets Tävlingskommitté har uppdaterat dokumentet ”Svensk Fäktning och covid-19 – regler och rekommendationer för minskad risk för smittspridning vid fäkttävlingar”. Det är viktigt att såväl tävlingsarrangörer som ledare i deltagande föreningar studerar dessa riktlinjer noga.

Våra möjligheter att under sommaren och hösten arrangera fäkttävlingar hänger på att dessa regler och rekommendationer efterlevs.

Alla rimliga åtgärder för att minska trängsel ska vidtas. Arrangören bör bland annat överväga att utforma ett system där man tillåter max antal ”icke fäktare” i relation till antal starter från varje klubb (dvs. tränare, föräldrar och andra) och ackrediterar dessa för att minimera ”personer runtomkring” under tävlingen. Övriga (syskon, farföräldrar, etc.) uppmanas vänligen att inte komma till tävlingen.

 

Svensk Fäktning och covid-19 – regler och rekommendationer för minskad risk för smittspridning vid fäkttävlingar

Detta dokument gäller som ett tillägg till Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser under den tid svenska myndigheter har utfärdat riktlinjer med hänsyn till spridningen av covid-19.

Version 3 – Fastställd av SvFF Tävlingskommitté 2021-06-22

Ändringar från tidigare version i blått

Inledning

Var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra spridning av covid-19.

Svensk Fäktning följer beslut, anvisningar och rekommendationer från svenska myndigheter och är beredda att agera utifrån deras riktlinjer. Då det kontinuerligt sker uppdateringar, osäkerheten är stor och beslut, råd och riktlinjer kan komma att ändras snabbt måste distrikt,  föreningar och enskilda fäktare hela tiden hålla sig uppdaterad om myndighetsbeslut, eller Folkhälso-myndighetens rekommendationer, ändras. Nyheter av vikt publiceras löpande på fencing.se

Svenska Fäktförbundet bedömer att det under sommaren 2021 går att genomföra de tävlingar som planerats givet att arrangören visar gott omdöme och tar stort ansvar för att minimera risken för smittspridning. Denna bedömning kan komma att ändras om ändrade besked kommer från ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för enskilda (stanna hemma vid symptom, tvätta händerna etc.) ska alltid följas.

I skrivande stund (juni 2021) råder inga reserestriktioner inom Sverige. Det innebär att personer utan symtom kan resa till tävlingar men att rekommendationer som att stanna hemma vid minsta symtom och att hålla avstånd till andra blir än viktigare.

Regelverk

Idrottstävlingar som sker på en avgränsad plats (ex. idrottshall), dit allmänheten inte har tillträde och som inte syftar till att locka publik är är generellt inte en offentlig tillställning och omfattas därför inte av ordningslagen eller pandemilagen.

Därmed gäller inte heller maxgränsen på antal deltagare. Tävlingen måste dock genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, såväl nationella som lokala. Det är polismyndigheten som i slutändan avgör om en tillställning är offentlig eller inte. Vid idrottsevenemang på idrottsanläggningar ska arrangören, istället för att ansöka om tillstånd, göra en kostnadsfri anmälan till polisen. Mer info på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/

Inget hindrar dock att en arrangör kan ta vägledning från de principer som gäller i pandemilagen med regler om högst 50 personer inomhus, oräknat idrottare och funktionärer eller 300 personer sittande inomhus också oräknat idrottare och funktionärer.

Antalet personer måste alltid anpassas till lokalens storlek och utformning.

Det går också att ta vägledning av tumregeln om 10 kvm per person inomhus, räknat på hela hallens yta. En annan god tumregel är att det ska vara enkelt för samtliga i lokalen att kunna hålla ett avstånd på 2 meter till andra personer.

Det regelverk som främst styr fäkttävlingar är Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för idrotten.  Att följa dessa råd och rekommendationer kräver noggrann planering av och gott omdöme hos arrangören.

Riksidrottsförbundet och Svenska Fäktförbundet kan förmedla och precisera de råd som kommer från myndigheter men det är alltid arrangören – föreningen eller distriktet – som ansvarar för sitt arrangemang och att regler och råd från myndigheter efterlevs.

Några viktiga resurser för råd och regelverk är:
RF:
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

FHM: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/

FIE: http://fencersclub.org/wp-content/uploads/2020/07/FIE-outline-risk-mitigation-Covid-19-ang.pdf

Anvarig på tävlingsplatsen

Arrangören ska utse minst en person som har ansvar för information, logistik, samt övriga instruktioner i detta dokument, bland annat att tillse att trängsel undviks och att ytor där många tar med händerna spritas regelbundet. Den som är smittspridningsansvarig för arrangemanget ska tillsammans med arrangören bedöma vilken maximal kapacitet som lokalen har utan att trängsel uppstår och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att denna maximala kapacitet inte överskrids.

Ansvarigs namn ska anslås tillsammans med namnen på tävlingsledningen. Skyltning och information om restriktioner för tävlingen bör anslås på lämpliga ställen.

Allmänna regler

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med minst två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. Arrangör äger rätt att i samråd med sjukvårdsansvarig avvisa fäktare som uppvisar symptom som är konsistenta med covid-19.

Tävlingar och klasser kan utlysas för alla åldrar.

Arrangören ska sträva efter att minimera antalet individer förutom tävlande, dvs. föräldrar och ledare  som vistas i tävlingslokalen. Ingen bör tillåtas vistas i lokalen som enbart är publik. Arrangör ska uppmana att tävlande byter om hemma före och efter tävlingen.

Arrangören bör överväga att utforma ett system där man tillåter max antal ”icke fäktare” i relation till antal starter från varje klubb (dvs. tränare, föräldrar och mittemellan) och ackrediterar dessa för att minimera ”personer runtomkring” under tävlingen. Övriga (syskon, farföräldrar, etc.) uppmanas vänligen att inte komma till tävlingen.

Vid arrangemanget ska arrangören sörja för god kapacitet för handhygien, för handtvätt med tvål och rinnande vatten samt tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.

Ytor där många tar med händerna (handtag till entré, apparaternas fjärrkontroller, vindans kontakt, etc) ska spritas regelbundet.

Arrangören kan med fördel erbjuda munskydd till samtliga som ska vistas i lokalerna. Arrangören beslutar om munskydd ska vara påbjudet i lokalen undantaget på pisten.

Information om förbud, föreskrifter och allmänna råd ska ges på hemsidor och övriga informationskanaler samt på väl synliga ställen i samband med tävlingen.

Utländska deltagare är tillåtna i den mån de inte omfattas av reserestriktioner från svenska eller hemlandets myndigheter.

Åtgärder för att undvika trängsel

Arrangörer ska ordna logistiken kring tävlingen på ett sätt så att trängsel undviks.  Det innebär bland annat att placera bord för avprickning och betalning samt plats för ev. servering på ett sätt så det inte uppstår trängsel vid entré – framförallt vid entré på morgonen – samt att lägga pister på ett sätt att ”flaskhalsar” i lokalen undviks i möjligaste mån.

Se om möjligt till att sära på in- och utpassage till och mellan hallar.

Där så är påkallat bör arrangören markera avstånd på golvet där köer kan bildas.

Används mer än en idrottshall för tävlingen bör deltagare och funktionärer uppmanas att inte röra sig i onödan mellan hallarna.

Fäktarna bör uppmanas att om möjligt värma upp utomhus.

Löpande resultat ska rapporteras digitalt, inte på en fysisk anslagstavla som locker till trängsel.

Invigningar och prisutdelningar ska som huvudregel hållas utomhus eller ställas in.

Tidsplanering

Arrangör av tävling måste lägga tidsschemat för att begränsa antalet personer som samtidigt befinner sig i lokalen.

Istället för att som brukligt lägga schema för att maximalt utnyttja antalet pister för att bli klar så tidigt som möjligt och samla så många som möjligt till prisutdelning måste arrangören tänka annorlunda. Istället bör man utnyttja tiden så mycket från möjligt och starta tidigt på morgonen och hålla på in på kvällen för att minimera antalet personer som samtidigt befinner sig i lokalen. Om möjligt bör man planera för ett förmiddags- och ett eftermiddagspass där olika klasser ”fäktar färdigt” och har sin prisutdelning inom sitt pass. Det bör finnas viss tid mellan klasserna så att de inte ”överlappar” i lokalen.

Kan man inte genomföra trävlingen  utan trängsel över en lördag-söndag måste arrangören stryka klasser, begränsa deltagandet eller låta klasser fäkta exempelvis en vardagskväll i klubbens fäktsal eller fredagskvällen i tävlingshallen.

Undantag från reglementet

Fäktreglementets regel om att fäktarna ska skaka hand efter match gäller inte så länge dessa riktlinjer är i bruk. Istället tackar fäktarna varandra och domaren efter match genom salut på gardlinjen.

Domarna bör (som på FIE-tävlingar) stävja skrikande efter satta stötar (domarna ska ges i uppdrag att upprätthålla detta).

Fäktare får inte låna mask eller kläder av varandra och ska inte dela vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

Servering

Om arrangören arnordnar servering vid tävlingen så bör den i första hand enbart servera mat, kakor, etc som är portionsförpackad i fabrik eller butik. Säljes mat eller fika som är hemlagad så bör denna vara styckvis inplastad vid försäljning. Kontanthantering bör undvikas.

/…/