Rutiner för anmälan till FIE-, EFC- och NFU-tävlingar - Svensk Fäktning

Rutiner för anmälan till FIE-, EFC- och NFU-tävlingar

Gäller alla individuella världscuptävlingar (VC), Grand Prix-tävlingar (GP), juniorvärldscuper (JVC), satellit-VC, European Cadet Circuit (ECC), European Fencing Confederation (EFC)-U23 samt Nordiska Mästerskap oavsett om tävlingen ingår i Svensk ranking eller inte. 

Föranmälan

Slutlig anmälan till FIE eller EFC görs av kansliet. Föranmälan i Ophardt görs av fäktaren eller föreningens anmälningsansvarige.

Föranmälan ska göras senast 30 dagar före tävlingsarrangemangets första tävlingsdag via Ophardt Online. OBS att detta gäller också SAF-pokalen.

När anmälan görs måste fäktaren som anmäls ha löst de licenser som krävs för innevarande säsong.

FIE- och EFC-tävlingar som inte ingår i uttagningssystem är ibland inte öppna i Ophardt för föranmälan från svenska fäktare. Fäktare som ändå önskar delta tar då kontakt med [email protected] tidigare än 30 dagar före tävlingen, varvid tävlingen öppnas i Ophardt eller kansliet hanterar anmälan på annat sätt.

Sen anmälan – avgifter

Fäktare som senare än 30 dagar före tävling önskar anmäla sig till internationell tävling ska först kontakta SvFFs kansli ([email protected]) och ska för att förfrågan ska beaktas, betala en administrativ avgift om 400 kronor till SvFF. 

Detsamma gäller anmäld fäktare som vid anmälningstidens utgång saknar korrekt licens.

Betalning sker till Swish nr 123 269 49 58 eller bankgiro nr 124-7956 och ska alltid åtföljas av ett mail till [email protected] innehållande en skärmdump, ett elektroniskt kvitto eller motsvarande avseende betalningen av 400 kronor.

Fäktare som är mycket sen har också att själv stå för de avgifter om 150 eller 250 EUR som FIE tar ut vid sen anmälan (sept 2018).

I den händelse att en sen anmälan (senare än 30 dagar före tävlingen) föranleder ytterligare svensk domarplikt är det den efteranmälde fäktaren som ska betala pliktavgiften (upp till 1000 EUR (okt 2017) alternativt rekrytera och ersätta en svensk domare med korrekt licens. Detta ska ske före det att anmälan kan göras.

Fäktare som upprepade gånger inkommer med önskemål om anmälan senare än 30 dagar före tävlingen kan nekas anmälan. Detta oavsett om tävlingen ingår i Svensk Ranking.

Avanmälan

Eventuell avanmälan skickas via e-post till [email protected] senast tio (10) dagar före tävlingen. Fäktare ska inte kontakta FIE/EFC eller arrangör.

Om fäktare avanmäler sig för sent och skada, sjukdom eller force majeure inte kan påvisas kommer Svenska Fäktförbundet att få betala böter. Den uppkomna kostnaden faktureras den förening fäktaren tillhör alternativt fäktaren själv om denne gjort anmälan. Bötessumman är 500 EUR för FIE-tävlingar (sept 2018).

Tävlings-PM, domar- och ledaravgifter mm

Till de tävlingar som ingår i uttagningssystem organiserar SvFF ledare och domare. En tävlings-PM publiceras i anslutning till tävlingens kalendersida på fencing.se där information ska ges om domar- och ledaravgifter, vem som är ledare och domare, ledarnas resväg och vilket hotell de bor på mm.

Ledar- och domaravgift anges på tävlingens kalendersida på fencing.se och måste vara betald senast sista föranmälningsdag för att anmälan ska vara giltig.

Om osäkerhet råder om deltagarantalet eller kostnader kan det hända att ledar- och domaravgiften presenteras efter sista anmälningsdatum med ett senare datum för betalning. Detta anges då också på tävlingens kalendersida på fencing.se.

För internationella tävlingar utanför svenska uttagningssystem tar SvFF inte ansvar för pliktdomare eller ledare. Om domarplikt uppkommer gäller då att de anmälda i samråd med SvFF behöver lösa rekrytering och finansiering av pliktdomare direkt efter sista anmälningsdag. Om ingen lösning hittas tas anmälningarna bort.

Uttagning och kval

Antalet svenska deltagare kan vara begränsat till en viss tävling vilket kräver uttagning. Exempelvis får varje land ställa upp med max 20 fäktare på ECC och max 12 på JVC.

Dessa tävlingar kräver också föranmälan 30 dagar före. Föranmälan innebär i detta fall att den som föranmäler sig förklarar sig beredd att delta om han/hon blir uttagen. Respektive förbundskapten gör uttagning bland de föranmälda i Ophardt och de som tagits ut slutanmäls av SvFFs kansli. FK publicerar dessutom sin uttagning på fencing.se.

Undantag från kravet att alla behövliga licenser ska vara lösta kan göras för tävlingar med uttagning där FIE- eller ECC-licensen löses omedelbart efter att uttagningen publicerats. Domar- och ledaravgift betalas också i omedelbar anslutning till uttagningsbeslutet.

Avstängning från tävlingsanmälningar

Fäktare som står i skuld till SvFF kan stängas av från tävlingsanmälningar till dess att skulden är reglerad. SvFF förbehåller sig även rätten att vidta andra åtgärder för att driva in skulder som inte regleras.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?