Övergångar

Utdrag ur Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser

S.8. Representationsbestämmelser

  1. Vid tävlingar representerar fäktaren alltid en förening. En tävlingsanmälan ska för att vara giltig vara godkänd av den förening fäktaren representerar. Detta godkännande är ofta underförstått om inte föreningen meddelat annat.
  2. Fäktare får, med undantag för vad som stadgas i denna paragraf, under samma tävlingssäsong representera endast en förening.
  3. Övergång till att representera annan förening ska skriftligen av fäktaren meddelas såväl den nya som den gamla föreningen samt SvFF.
  4. Tillstånd att under pågående tävlingssäsong byta förening kan beviljas av SvFF. Ansökan ska sändas genom den nya förening man önskar representera. Tillstånd beviljas om den gamla och den nya föreningen är överens om övergången. Är så inte fallet kan ärendet prövas av SvFF.
  5. Fäktare med svensk nationstillhörighet ska vid deltagande i tävling i Sverige representera en svensk förening ansluten till SvFF.  Undantag kan medges vid stadigvarande bosättning utomlands men behöver i så fall beviljas av SvFF. Undantag ska prövas restriktivt.

(TB 2018-07-01)

Meddelande (3) resp. ansökan (4) om byte av klubb insänds till info@fencing.se.