Att starta en förening

Varför behöver vi en förening för att komma igång?

Meningen med en förening är att de som delar ett intresse ska kunna samlas och samarbeta på bästa sätt. En förening är en juridisk person som kan ingå avtal och hantera pengar utan att enskilda individer behöver ta personliga risker. En fäktförening är en så kallad “allmännyttig ideell förening” som inte har till syfte att ge vinst till medlemmarna och som därför har enklare regler för skatter jämfört med andra juridiska personer som till exempel aktiebolag eller ekonomiska föreningar.

I en förening bestämmer medlemmarna tillsammans hur verksamheten ska se ut.

Varför behöver föreningen vara medlem i Svenska Fäktförbundet?

Svenska Fäktförbundet organiserar fäktsporten i Sverige och alla föreningar som sysslar med fäktning är medlemmar i förbundet. Svenska Fäktförbundet är i sin tur anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Medlemsskapet innebär att föreningen blir en “idrottsförening” och ger några fördelar som är viktiga redan när fäktverksamheten startar:

 • Försäkring: Om föreningen är medlem i Svenska Fäktförbundet har alla som fäktar i föreningens regi olycksfallsförsäkring och det finns ett försäkringsskydd för föreningen genom RF:s grundförsäkring. Detta gäller så länge det inte handlar om kommersiell verksamhet utan sker inom det ideella syftet.
 • Stöd: Genom att föreningen är medlem i Svensk Fäktförbundet blir det möjligt att söka aktivitetsstöd hos Riksidrottsförbundet och i sin kommun. Statligt aktivitetsstöd (LOK-stöd) betalas för aktiviteter där aktiva i åldern 7-25 år deltar. Många kommuner har också förtur och/eller lägre taxor för idrottsföreningar när det gäller att hyra lokaler att hyra lokaler.

På lite sikt är det ännu viktigare för föreningen att vara med i Svenska Fäktförbundet eftersom Svenska Fäktförbundets uppgift är att stödja föreningarna med utbildningar, tävlingssystem, idrottsutveckling med mera.

Hur går det till att starta en fäktförening och bli medlem i Svenska Fäktförbundet?

För att komma igång behöver ni göra följande:

 • Bestämma vad föreningen ska ha för namn
 • Ta fram stadgar för föreningen. Riksidrottsförbundet har tagit fram normalstadgar för idrottsföreningar och Svenska Fäktförbundet har utifrån dessa tagit fram ett förslag på stadgar som passar de flesta fäktföreningar.
 • Kalla samman ett bildandemöte. Detta är det möte där beslutet fattas att bilda (konstituera) föreningen. På detta möte måste det finnas minst tre personer närvarande och följande beslut behöver fattas:
 1. Att bilda föreningen
 2. Att anta stadgarna för föreningen
 3. Att utse en interimsstyrelse för föreningen fram till det första ordinarie årsmötet

Skriva protokoll från bildandemötet och få underskrifter från mötesordförande, mötessekreterare och justeringspersoner. Skanna in mötesprotokoll och stadgar.

 • Ansöka om medlemsskap i Svenska Fäktförbundet. Detta görs digitalt och till ansökan ska de digitala originalen av stadgar och bildandeprotokoll med inscannade namnunderskrifter bifogas. Om föreningen inte har ett organisationsnummer (är registrerad hos Skattemyndigheten) ska man tacka ja till erbjudandet om att få ett organisationsnummer. Ansökan görs här: https://www.rf.se/foreningsansokan/
 • Betala in medlemsavgiften till Svenska Fäktförbundet. Medlemsavgiften är 3.000 kr om året.

När medlemsavgiften betalats in handläggs ansökan av Svenska Fäktförbundet och Riksidrottsförbundet. Det innebär att stadgarna kontrolleras så att de uppfyller kraven för en ideell förening och att bildandet gått rätt till. Ibland kan det bli fråga om kompletteringar eller ändringar innan denna process är avslutad men den tar normalt inte mer än 1-2 veckor.

Länk till mer information från RF

Nästa steg

När ansökan godkänts skickar RF en bekräftelse som bland annat innehåller uppgift om vilket föreningsnummer föreningen har hos RF. Efter ett tag kommer även en bekräftelse på registrering från Skatteverket. I de flesta fall är nästa steg som behöver utföras:

 • Välja en bank för föreningen och starta en bankförbindelse med konton och betalningar. I kontakterna med banken krävs det alltid att de som kontaktar banken kan uppvisa vidimerade kopior på protokoll som styrker behörigheten att representera föreningen. Vidimera betyder att någon person med sin namnteckning intygar att kopian överensstämmer med originalet. Kontakta gärna banken i förväg för att ta reda på vilka exakta krav de har för hur beslutet ska se ut. Denna process kan vara lite tålamodsprövande.
 • Utse en ansvarig administratör för IdrottOnline och sätta igång det systemet. IdrottOnline används bland annat för att registrera medlemmar och ansöka om LOK-stöd. Beroende på vilken bank man väljer kan det även användas för att ombesörja fakturering av avgifter och betalningsuppgifter. Det görs genom att kontakta supporten på IdrottOnline.