Vad du kan göra

Det finns flera sätt du kan agera på om du upplever att du själv eller någon annan far illa. Nedan finns formella lösningar listade:

Formella lösningar

 1. Enskild medlem skriver till styrelsen för att påtala missförhållanden och begär att föreningen ska agera.
 2. Föreningen beslutar om varning eller uteslutning av medlem.
 3. Enskild individ eller förening skriver till Svenska Fäktförbundet för att påtala missförhållanden och begär att föreningen ska agera.
 4. Anmälan till Svenska Fäktförbundets disciplinnämnd.
 5. Orosanmälan till socialförvaltningen.
 6. Polisanmälan

Svenska Fäktförbundets disciplinnämnd (7 kap SvFF:s stadgar)

 • Disciplinnämnden utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap. RF:s stadgar.
 • Utses av årsmötet
 • Nämnden skall arbeta självständigt i likhet med en domstol.
 • I nuläget enbart jurister och stor domarerfarenhet
 • Tillrättavisning, böter eller avstängning

Disciplinnämndens beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN)

Anmälan till Disciplinnämnden

 • Ska vara skriftlig
 • Ska vara undertecknad av anmälaren eller innehålla annan tillförlitligidentifikation av anmälaren
 • Ska innehålla namnet på den anmälde
 • Ska innehålla tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången och de närmare omständigheterna rörande det inträffade samt den bevisning som åberopas

Skickas till [email protected]

Idrottsombudsmannen

Handlägger ärenden om  bland annat trygghetsfrågor för hela idrotten

 • Ta emot ärenden, ge råd och vägledning
 • Utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt kap 14 RF:s stadgar (om bestraffning)
 • Hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på barn- och ungdomsidrott
 • Hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten.

Kan göra anmälan till Svenska Fäktförbundets disciplinnämnd

Skickas till [email protected]

RF Visselblåsarfunktionen

Du kan, helt anonymt om du önskar, använda visselblåsartjänsten för att uppmärksamma allvarliga risker som kan skada personer inom idrotten, idrotten som organisation, samhället eller miljön – och då du samtidigt upplever att du inte kan vända dig till din förening.

Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om:

 • Ekonomiska oegentligheter
 • Övergrepp
 • Trakasserier

Läs mer https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet

Orosanmälan till socialtjänsten

Alla som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Det står i socialtjänstlagen.