Administration och blanketter

Om du har ersättning att fordra av Svenska Fäktförbundet måste du skicka in en räkning. Här får du en guide för att hjälpa dig att välja den lämpligaste mallen för din räkning.

De olika ersättningarna betalas genom lönesystemet på RF:s ekonomiavdelning. Utbetalning sker normalt en gång per månad, den siste i respektive månad. Normalt utbetalas då ersättning för alla räkningar som nått attestansvarig senast den 20:e i månaden.

Notera att eftersom ersättningarna betalas ut via ett lönesystem krävs alltid fullständigt personnummer.

SvFF hanterar en förhållandevis stor mängd redovisningar och utbetalningar till enskilda. För att det ska fungera smidigt och snabbt är det viktigt att alla begärda uppgifter är noggrant ifyllda och att det finns tydliga kvitton på alla utlägg som man begär ersättning för. Räkningen måste alltid vara daterad och underskriven eftersom den som begär ersättning ska intyga att uppgifterna i redovisningen är korrekta. Kontrollnivån är hög eftersom SvFF behöver följa de krav som skattelagstiftning och annan lagstiftning samt god redovisnings- och förvaltningssed ställer.

Nedan finner du en kortfattad beskrivning av olika mallar och blanketter som ska användas för att söka ersättning från SvFF. Flera av dem finns dels i pdf-format, dels i word- eller excelformat som kan användas för att effektivisera redovisningen genom att man fyller i sina personliga uppgifter en gång för alla. Redovisningen ska normalt skickas in per post med räkning, kvitton och andra underlag i original. De kan också skickas med e-post men då behöver den underskrivna räkningen och alla kvitton scannas och skickas i en fil.

Rese-, arvodes- och utläggsräkning

Denna blankett är SvFF:s traditionella blankett. Den går att använda för de flesta ändamål: Ersättning för utlägg, bilersättning, arvode och traktamente. Den finns enbart i pdf-format.

https://fencing.se/svenska-faktforbundet/administration-och-blanketter/rese-arvodes-och-utlaggsrakning/

Förskottsbeställning / Förskottsredovisning

Om du vill begära förskott för utgifter du beräknar ha i samband med ett uppdrag du genomför åt Svenska Fäktförbundet har du möjlighet att begära ett förskott. En begäran om förskott behöver göras på särskild blankett senast två veckor före den dag utbetalning ska ske och måste attesteras av ordföranden i styrelsens landslagskommitté eller av SvFF:s skattmästare för att kunna expedieras. Efter genomfört uppdrag ska du redovisa dina utgifter så fort som möjligt men allra senast inom två veckor.

https://fencing.se/svenska-faktforbundet/administration-och-blanketter/forskottsbestallning-forskottsredovisning/

Mall utrikes traktamente

Att begära ersättning för utlandstraktamente kan ibland kännas komplicerat eftersom det är många regler att hålla reda på. Denna mall med exempel kan vara en hjälp för de som tycker att andra blankettalternativ fungerar dåligt.

https://fencing.se/svenska-faktforbundet/administration-och-blanketter/mall-utrikes-traktamente/

Utläggsredovisning (enbart utlägg)

Om du inte begär ersättning för traktamente, arvode eller bilersättning kan du använda denna förenklade blankett för enbart utlägg. Du måste dock fylla i alla dina personliga uppgifter (inklusive personnummer) noga. Efter genomfört uppdrag ska du redovisa dina utgifter så fort som möjligt men allra senast inom två veckor.

https://fencing.se/svenska-faktforbundet/administration-och-blanketter/utlaggsredovisning-enbart-utlagg/

Räkning för domare och tränare med arvode

Domare som haft utlandsuppdrag för SvFF, överdomare vid svenska mästerskap och tränare som arbetat på SvFF:s träningsläger eller utbildningar är normalt berättigade till dagsarvode. Denna blankett kan användas för att begära arvode samt begära ersättning för utlägg i samband med uppdragets genomförande, till exempel resekostnader. Observera att SvFF alltid drar 30 procents preliminärskatt och att samtliga personliga uppgifter måste anges. Traktamente betalas inte. Efter genomfört uppdrag ska du redovisa dina utgifter så fort som möjligt men allra senast inom två veckor.

https://fencing.se/svenska-faktforbundet/administration-och-blanketter/rakning-for-domare-och-tranare-med-arvode/

Räkning för ledaruppdrag utomlands

Ledare som fullgör uppdrag utomlands, till exempel som SvFF-ledare på internationella tävlingar, är berättigade tillersättning för utlägg i samband med uppdragets genomförande (resekostnader) samt traktamente (schablonersättning för personliga kostnader under resa). Arvode utgår inte för ledaruppdrag.Efter genomfört uppdrag ska du redovisa dina utgifter så fort som möjligt men allra senast inom två veckor.

https://fencing.se/svenska-faktforbundet/administration-och-blanketter/rakning-for-ledaruppdrag-utomlands/

Regler

Riktlinjer för ersättningsnivåer och redovisningar finns i SvFF:s attestordning, SvFF:s Resehandbok och i SvFF:s styrelses beslut om arvoden och ersättningar.

https://fencing.se/svenska-faktforbundet/instruktioner-och-rutiner/resehandbok/

https://fencing.se/svenska-faktforbundet/instruktioner-och-rutiner/atgarder-vid-olyckshandelse-utomlands/