Arbetsordning

Fastställd av styrelsen 2018-11-18.

Svenska Fäktförbundets arbetsordning är en sammanslagning av en rad enskilda styrdokument. Ur innehållet:

  • Delegationsordning
  • Relationspolicy
  • Alkoholpolicy
  • Uppförandekod
  • Attestordning
  • Befattningsbeskrivning generalsekreterare
  • Arvoden och ersättningar
  • Instruktioner för kommittéer och nämnder mm
  • Årshjul och årsrutin

Arbetsordning Svenska Fäktförbundet 2020-04-05.pdf