Arbetsordning

Fastställd av styrelsen 2021-09-26.

Svenska Fäktförbundets arbetsordning är en sammanslagning av en rad enskilda styrdokument. Ur innehållet:

  • Delegationsordning
  • Relationspolicy
  • Alkoholpolicy
  • Uppförandekod
  • Attestordning
  • Befattningsbeskrivning generalsekreterare
  • Arvoden och ersättningar
  • Instruktioner för kommittéer och nämnder mm
  • Årshjul och årsrutin