Finns det ingen fäktförening där du bor? Vill du tillsammans med likasinnade grunda en ny förening med fäktning på programmet?

I den här avdelningen får du goda råd och stöd för att komma igång med fäktföreningen. I det första skedet handlar det om att komma igång med föreningen för att sedan kunna fokusera på fäktverksamheten.

Att starta en förening och att komma igång med fäktverksamhet

Mer information

På denna sida får du en sammanfattning av hur det hår till att skapa en fäktförening. Under avdelningen Föreningsledare här på webbplatsen finns mer information om hur det går till att driva och organisera föreningens arbete.

Varför behöver vi en förening för att komma igång?

Meningen med en förening är att de som delar ett intresse ska kunna samlas och samarbeta på bästa sätt. En förening är en juridisk person som kan ingå avtal och hantera pengar utan att enskilda individer behöver ta personliga risker. En fäktförening är en så kallad “allmännyttig ideell förening” som inte har till syfte att ge vinst till medlemmarna och som därför har enklare regler för skatter jämfört med andra juridiska personer som till exempel aktiebolag eller ekonomiska föreningar.

I en förening bestämmer medlemmarna tillsammans hur verksamheten ska se ut.

Varför behöver föreningen vara medlem i Svenska Fäktförbundet?

Svenska Fäktförbundet organiserar fäktsporten i Sverige och alla föreningar som sysslar med fäktning är medlemmar i förbundet. Svenska Fäktförbundet är i sin tur anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Medlemsskapet innebär att föreningen blir en “idrottsförening” och ger några fördelar som är viktiga redan när fäktverksamheten startar:

 • Försäkring: Om föreningen är medlem i Svenska Fäktförbundet har alla som fäktar i föreningens regi olycksfallsförsäkring och det finns ett försäkringsskydd för föreningen genom RF:s grundförsäkring. Detta gäller så länge det inte handlar om kommersiell verksamhet utan sker inom det ideella syftet.
 • Stöd: Genom att föreningen är medlem i Svensk Fäktförbundet blir det möjligt att söka aktivitetsstöd hos Riksidrottsförbundet och i sin kommun. Statligt aktivitetsstöd (LOK-stöd) betalas för aktiviteter där aktiva i åldern 7-25 år deltar. Många kommuner har också förtur och/eller lägre taxor för idrottsföreningar när det gäller att hyra lokaler att hyra lokaler. 

På lite sikt är det ännu viktigare för föreningen att vara med i Svenska Fäktförbundet eftersom Svenska Fäktförbundets uppgift är att stödja föreningarna med utbildningar, tävlingssystem, idrottsutveckling med mera.

Hur går det till att starta en fäktförening och bli medlem i Svenska Fäktförbundet?

För att komma igång behöver ni göra följande:

 • Bestämma vad föreningen ska ha för namn
 • Ta fram stadgar för föreningen. Riksidrottsförbundet har tagit fram normalstadgar för idrottsföreningar och Svenska Fäktförbundet har utifrån dessa tagit fram ett förslag på stadgar som passar de flesta fäktföreningar. 
 • Kalla samman ett bildandemöte. Detta är det möte där beslutet fattas att bilda (konstituera) föreningen. På detta möte måste det finnas minst tre personer närvarande och följande beslut behöver fattas:
 1. Att bilda föreningen
 2. Att anta stadgarna för föreningen
 3. Att utse en interimsstyrelse för föreningen fram till det första ordinarie årsmötet 

Skriva protokoll från bildandemötet och få underskrifter från mötesordförande, mötessekreterare och justeringspersoner. Skanna in mötesprotokoll och stadgar.

 • Ansöka om medlemsskap i Svenska Fäktförbundet. Detta görs digitalt och till ansökan ska de digitala originalen av stadgar och bildandeprotokoll med inscannade namnunderskrifter bifogas. Om föreningen inte har ett organisationsnummer (är registrerad hos Skattemyndigheten) ska man tacka ja till erbjudandet om att få ett organisationsnummer. Ansökan görs här: https://www.rf.se/foreningsansokan/
 • Betala in medlemsavgiften till Svenska Fäktförbundet. Medlemsavgiften är 3.000 kr om året.

När medlemsavgiften betalats in handläggs ansökan av Svenska Fäktförbundet och Riksidrottsförbundet. Det innebär att stadgarna kontrolleras så att de uppfyller kraven för en ideell förening och att bildandet gått rätt till. Ibland kan det bli fråga om kompletteringar eller ändringar innan denna process är avslutad men den tar normalt inte mer än 1-2 veckor. 

Länk till mer information från RF

Starta bankkonto och IdrottOnline

När ansökan godkänts skickar RF en bekräftelse som bland annat innehåller uppgift om vilket föreningsnummer föreningen har hos RF. Efter ett tag kommer även en bekräftelse på registrering från Skatteverket. I de flesta fall är nästa steg som behöver utföras:

 • Välja en bank för föreningen och starta en bankförbindelse med konton och betalningar. I kontakterna med banken krävs det alltid att de som kontaktar banken kan uppvisa vidimerade kopior på protokoll som styrker behörigheten att representera föreningen. Vidimera betyder att någon person med sin namnteckning intygar att kopian överensstämmer med originalet. Kontakta gärna banken i förväg för att ta reda på vilka exakta krav de har för hur beslutet ska se ut. Denna process kan vara lite tålamodsprövande. 
 • Utse en ansvarig administratör för IdrottOnline och sätta igång det systemet. IdrottOnline används bland annat för att registrera medlemmar och ansöka om LOK-stöd. Beroende på vilken bank man väljer kan det även användas för att ombesörja fakturering av avgifter och betalningsuppgifter. Det görs genom att kontakta supporten på IdrottOnline.

Tränare

För att kunna börja med nybörjarverksamhet i fäktning behöver föreningen ha eller rekrytera en tränare. Det vanligaste är att tränaren har en egen bakgrund som fäktare. Svenska Fäktförbundet ordnar varje år tränarkurser för att utbilda nya tränare. Utbildningen hjälper till att skapa en struktur och metodik för träningen. 

Lämplig lokal

Ta kontakt med kommunens fritids- eller idrottsförvaltning för att ta reda på vilka möjligheter det finns att boka lokaler i kommunala idrottshallar. Kommunerna har vanligen en lägre taxa (eller 0-taxa) för barn- och ungdomsverksamhet.

Fäktmaterial 

För att bedriva nybörjarverksamhet behövs utlåningsmaterial. Åtminstone första terminen behöver deltagarna kunna låna fäktprylar. Föreningen behöver ha följande material till utlåning:

 • Manuella floretter (höger och vänster)
 • Masker 
 • Fäkthandskar (höger och vänster)
 • Undervästar (plastroner)
 • Fäktvästar (fäktjackor)(höger och vänster eller med knäppning i ryggen för både höger och vänsterhänta)

Ett alternativ är också att använda plastvapen för nybörjarträningen. Det finns numera utrustning som håller hög klass. Fördelen är att det blir billigare och mindre farligt eftersom risken för skador minskar med denna utrustning. Du slipper skaffa masker och fäktvästar för fäktning med metallvapen och sparar mycket tid som går åt till på- och avklädning.

Tänk igenom storlekarna noga så att det räcker till den nybörjargrupp ni tänkt er att rekrytera.

Avgifter

Avgifterna behöver sättas till en nivå så att föreningens kostnader täcks. De vanligaste kostnaderna för en nystartad förening är:

 • Lokalhyra
 • Fäktmateriel. Tänk på att ta höjd för att laga och reparera materiel, ersätta materiel när den blir utsliten och sannolikt också successivt utöka er materiel.
 • Eventuell ersättning till tränare
 • Utbildningskostnader för att utbilda tränare och de som engagerar sig ideellt i föreningen

Gör en budget där ni uppskattar vilka kostnader ni kommer att ha och vilka intäkter för att få en uppfattning om vilken nivå avgifterna behöver ligga på.

Bidrag och finansiering

Det är svårt att finna finansiering till de inledande investeringarna i utlåningsmaterial som behövs. Ta kontakt med Svenska Fäktförbundet som normalt har möjlighet att bevilja begränsade bidrag till inköp av utrustning. Kolla också med kommunen och eventuella stiftelser som syftar till att gynna föreningslivet i föreningens område. 

När verksamheten är igång genererar varje träningstillfälle där minst tre deltagare är 7-25 år rätt att söka statligt LOK-stöd hos RF. Ofta finns det också möjlighet att söka kommunalt LOK-stöd också.

Mer info

Läs mer grundläggande information om försäkringar, utbildning, arbetsgivarfrågor, trygghetsfrågor, systemet IdrottOnline på RF:s hemsida. I denna artikel finns korta sammanfattningar.

Aktuellt #förening / Se alla nyheter
Inga inlägg hittades.

Kalender #förening / Se hela kalendern